§1

 • Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie zarówno do pracowników firmy Ar-Speed, klientów tej firmy, jak również do podmiotów gospodarczych, pozostających z firmą Ar-Speed w relacjach biznesowych.

§2

 • Regulamin usług transportowych AR-Speed przewiduje możliwość realizacji zleceń kurierskich za pośrednictwem firm zewnętrznych, na podstawie umów sporządzonych z tymi firmami.

§3

 • W dalszej treści regulaminu użyto następujących określeń:
 • Nadawca – podmiot przekazujący przesyłkę, celem dostarczenia jej do odbiorcy;
 • Odbiorca – podmiot upoważniony do odbioru przesyłki, na podstawie udostępnionych w zleceniu transportowym danych adresowych (Odbiorcą może być osoba fizyczna, podmiot prawny bądź jednostka organizacyjna);
 • Zleceniodawca – podmiot zamawiający w firmie Ar-Speed realizację usługi transportowej bądź pocztowej (Zleceniodawcą może być Nadawca lub Odbiorca przesyłki, a także podmiot reprezentujący jednego z nich lub działający we własnym imieniu);
 • Płatnik – podmiot pokrywający koszty usługi transportowej, wskazany w umowie (Płatnikiem może być Zleceniodawca, Nadawca bądź Odbiorca).

§4

 • Odbiór przesyłki spod wskazanego adresu następuje po jej zgłoszeniu telefonicznym bądź za pośrednictwem formularza na stronie www.transport-paczek.pl oraz potwierdzeniu zgłoszenia przez pracownika firmy Ar-Speed.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Zleceniodawcy o znajomości niniejszego regulaminu, jak również zasad pakowania oraz cennika usług firmy Ar-Speed. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi i zobowiązuje obie strony do respektowania wszelkich, związanych z tym postanowień, o ile stosowne punkty umowy nie stanowią inaczej.
 • Firmę Ar-Speed obowiązuje zasada doręczania przesyłek do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku uzasadnionego braku możliwości doręczenia przesyłki, zostaje ona zwrócona Nadawcy. Dodatkowy koszt transportu powrotnego pokrywa wówczas Nadawca (według obowiązującego cennika).
 • W przypadku odmowy przez Zleceniodawcę (niebędącego Nadawcą ani Odbiorcą) uregulowania opłaty za zrealizowaną usługę transportową, obowiązek tej opłaty przechodzi na Nadawcę.
 • Jeżeli w chwili próby doręczenia przesyłki Odbiorca będzie nieobecny pod wskazanym adresem, wówczas pracownik firmy Ar-Speed (lub firmy działającej w oparciu o umowę podwykonawczą) pozostawia na miejscu zawiadomienie (awizo) informujące o możliwości odbioru przesyłki w określonym miejscu i czasie, ewentualnie o możliwości zamówienia ponownego dostarczenia.
 • Nieodebranie awizowanej przesyłki po upływie terminu odbioru skutkuje jej zwrotem do Nadawcy, na jego koszt (o ile nie zostały zgłoszone w tym czasie przez Odbiorcę lub Nadawcę wnioski dotyczące niezgodności).

§5

 • Za prawidłowe i bezpieczne zapakowanie przesyłki odpowiedzialny jest Nadawca. Pod pojęciem prawidłowego i bezpiecznego opakowania uważane jest takie, które w ocenie przedstawiciela firmy Ar-Speed zapewni dostarczenie przesyłki w stanie nienaruszonym. W szczególności dotyczy to użycia odpowiedniego materiału opakowaniowego oraz środków zabezpieczających przed samoistnym otwieraniem się przesyłki. Opakowanie powinno również uniemożliwiać dostęp do zawartości przesyłki bez konieczności jego uszkodzenia. W razie potrzeby opakowanie powinno zawierać oznaczenia dodatkowe, typu „góra/dół”, „ostrożnie” etc. Elementy opakowania nie mogą stanowić zagrożenia dla zawartości przesyłki oraz dla przesyłek znajdujących się w pobliżu.
 • Masa opakowania stanowi część masy przesyłki i rzutuje na cenę jej transportu.

§6

 • Nadawca odpowiada za zgodność zadeklarowanej zawartości przesyłki ze stanem faktycznym. W sytuacji uzasadniającej wątpliwości co do ww. zgodności, firma Ar-Speed może dokonać kontroli zawartości przesyłki, jak również kontroli stanu jej zabezpieczeń. Kontrola taka powinna się odbyć w obecności nadawcy lub jego przedstawiciela. W przypadkach szczególnych kontrolę przeprowadza się w obecności powołanej komisji. Jeżeli kontrola potwierdzi zaistnienie niezgodności, wówczas firma Ar-speed może odmówić realizacji usługi transportowej lub zażądać stosownej zmiany umowy.

§7

 • Usługom transportowym nie podlegają:
  - materiały łatwopalne, wybuchowe, żrące, radioaktywne, emitujące intensywne zapachy, a także broń, amunicja oraz pozostałe niebezpieczne przedmioty, których zakaz przewozu regulują stosowne przepisy;
  - narkotyki i inne środki psychoaktywne (w tym leki psychotropowe) z wyjątkiem przesyłek medycznych bądź nadawanych w celach naukowych przez instytucje upoważnione;
  - papierosy, alkohol oraz pozostałe towary objęte podatkiem akcyzowym;
  - zwłoki oraz szczątki ludzkie;
  - przesyłki posiadające widoczne napisy lub rysunki naruszające jakiekolwiek prawa;
  - dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne, wartości gotówkowe, papiery wartościowe, certyfikaty oraz inne walory zbywalne, których przewóz jest ograniczony przez stosowne przepisy;
  - wszelkie pozostałe przedmioty, których przewóz jest zabroniony w myśl odpowiednich postanowień.
 • Stwierdzenie próby naruszenia któregokolwiek z powyższych punktów może skutkować odesłaniem do Nadawcy (i na jego koszt) przedmiotów wyłączonych z usług transportowych bądź całkowitą odmową realizacji usługi włącznie z nałożeniem na Nadawcę lub Odbiorcę umownej kary w wysokości pięciokrotnej taryfy przewidzianej dla danej usługi.
 • Ar-Speed zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji usługi w sytuacji:
  - braku technicznych możliwości do sprostania wymogom Zleceniodawcy w zakresie terminu doręczenia przesyłki, jak również lokalizacji Nadawcy bądź Odbiorcy;
  - stwierdzenia niedostatecznego zabezpieczenia przesyłki;
  - uzasadnionego podejrzenia niezgodności deklarowanej zawartości przesyłki ze stanem faktycznym;
  - stwierdzenia innych czynników uniemożliwiających transport przesyłki.
 • W sytuacjach wyjątkowych firma Ar-Speed zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi transportowej bez podania przyczyny.

§8

 • Realizacja usługi transportowej jest uwarunkowana umieszczeniem na przesyłce czytelnego adresu Odbiorcy z poprawnym kodem pocztowym.
 • Niedoręczona przesyłka może zostać otwarta w celu zdobycia informacji potrzebnych do jej skutecznego doręczenia lub ewentualnego zwrócenia Nadawcy.

§9

 • Firma Ar-Speed ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, jedynie w przypadku rzeczywistych strat związanych z zawinionym uszkodzeniem oraz utratą bądź ubytkiem przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu jej wydania Odbiorcy. Odpowiedzialność finansowa firmy Ar-Speed ograniczona jest kwotą górnej granicy odpowiedzialności, wynoszącą 1000 PLN.
 • Podstawą do przyjęcia reklamacji jest prawidłowo sporządzony przez przedstawiciela firmy AR-Speed protokół, zawierający opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki oraz datę i godzinę doręczenia. Protokół taki powinien zostać spisany w obecności Odbiorcy i opatrzony jego osobistym podpisem.
 • Likwidacją zaistniałej szkody oraz wypłatą odszkodowania zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe, działające w imieniu firmy Ar-Speed.
 • Odpowiedzialność Ar-Speed nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.
 • Przyjęcie bez zastrzeżeń przesyłki przez Odbiorcę jest równoznaczne z brakiem jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wobec firmy Ar-Speed.

§10

 • Wszelkie opłaty związane z usługą transportową naliczane są na podstawie obowiązującego cennika i widnieją wyszczególnione na umowie zawartej ze Zleceniodawcą. Formy i terminy płatności ustalane są indywidualnie.
 • Koszty dodatkowych prób doręczenia przesyłki ponosi Płatnik, zgodnie z taryfikatorem, obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 • Firma Ar-Speed zastrzega sobie prawo obciążenia Nadawcy kosztami dodatkowymi, jeśli takowe zaistnieją z winy Nadawcy. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z przechowywaniem przesyłki, a także różnego rodzaju mandatów i kar administracyjnych oraz innych, osobno niewymienionych przyczyn, mogących narazić firmę Ar-Speed na straty.

§11

 • Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu nienależytego wykonania usługi powinno zawierać:
  - dane składającego reklamacje (nazwę firmy/imię i nazwisko, dokładny adres);
  - kopię listu przewozowego z numerem przesyłki;
  - kwotę roszczenia;
  - czytelny podpis składającego reklamacje bądź jego pełnomocnika (wraz z dołączonym dokumentem pełnomocnictwa).
 • Termin rozpatrywania reklamacji wynosi maksymalnie 3 miesiące, począwszy od dnia złożenia prawidłowej reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji firma Ar-Speed zawiadamia oficjalnie stronę reklamującą o podjętej w tej sprawie decyzji (w przypadku przyznanego odszkodowania – o jego wysokości oraz terminie i formie przekazania).
 • Reklamacja złożona przez osobę do tego nieupoważnioną traktowana jest jako niezaistniała. Dotyczy to również reklamacji wniesionej po upływie obowiązującego terminu.

§12

 • Poszczególne umowy, zawierane ze Zleceniodawcami, mogą w pewnych kwestiach odbiegać od postanowień niniejszego regulaminu. Wówczas decydujące znaczenie mają ustalenia zawarte w umowach. W pozostałych przypadkach wiążące dla wszystkich stron są paragrafy niniejszego regulaminu.
 • W chwili podpisania dowodu nadania, Nadawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Ar-Speed jego danych osobowych, zawartych w dokumencie przewozowym i niezbędnych dla realizacji usługi transportowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883.
Polska +48

602 320 907

Holandia +31

610 817 600